Ersa Dental – Ağız ve Diş Sağlığı

Mükemmel bir Gülüş

KVKK

|

Klinik Hasta Aydınlatma Metni


1. Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Pınartepe Mah. Avrupa Cad. No:73/1H İç Kapı No:22 Büyükçekmece adresinde faaliyet gösteren Ersa Dental Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi (Klinik) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.
Bu aydınlatma metni; Klinik’in hastalarına hizmet sunması ve hizmet sunduğu hastalarına ilişkin bu metinde belirtilen kişisel verilerinin DentSoft sistemine kaydedilmesi kapsamında hastaların KVKK uyarınca aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.
Bu metinde yer alan;
Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddüde yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onayı,

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini,
İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Kişisel veriler, kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bu sebeple, bu metinde yer alan kişisel verilere ilişkin düzenlemeler, ilgili bilgilerin bir gerçek kişiye ait olması durumunda uygulanacaktır.
Kişisel verileriniz, KVKK’da düzenlendiği üzere aşağıda yer alan temel ilkeler doğrultusunda işlenir:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

 

Bu Klinik Hasta Aydınlatma Metni, Klinik tarafından aşağıdaki konularda bilgilendirilmenizin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır:

 • Klinik’in ne tür kişisel veriler topladığını belirtmek,
 • Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını belirtmek,
 • Klinik’in kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini açıklamak,
 • Klinik’in işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklamak ve,
 • Her türlü taleplerinize dair tarafımızla iletişim imkânlarınızı açıklamak.

 

2. İşlenen Veri Türleri ve Veri Kategorileri

İlgili KişiVeri KategorileriVeri Türleri
HastaKimlikAd-soyad, TCKN, uyruk, doğum tarihi, cinsiyet
İletişimGSM, e-posta adresi, adres
ÖzlükMeslek
Müşteri İşlemHasta tipi, geliş şekli, tavsiye edilen doktor, anlaşmalı kurum, sağlık turizm acentesi, fatura bilgileri, randevu tarihi ve aldığı hizmet, gelecek randevu, yapılan bildirimler, son ziyareti ve ilgilenen doktor
Finansal BilgilerBorç/bakiye tutarı, tedavi tutarı, toplam ödeme tutarı ve şekli
Sağlık BilgileriHastalık bilgisi, geçirdiği hastalıklar/kalıcı hastalıklar, kullandığı ilaçlar, geçirdiği ameliyatlar, kan grubu, tedavi bilgisi, röntgen, rapor, reçete, dişlerin durumu ve daha önce yapılan tedaviler
Diğer BilgilerAnne adı, baba adı, anne ve baba GSM ve e-posta adresleri, anne ve baba meslek, diş fırçası ve diş macunu türleri, ağız bakım suyu ve diş ipi markası, hobiler


3. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Klinik, bu aydınlatma metninde belirtilen verileri hastalarından sözlü olarak, yazılı form doldurulması suretiyle, sunulan hizmet kapsamında veya elektronik ortamlar aracılığıyla kendisine iletilmesi ile KVKK’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun bir şekilde elde etmekte, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve mal/hizmet satış faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları başta olmak üzere aşağıda belirtilen amaçlarla uyumlu olarak işlemektedir.

4. Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

VeriKategorileriİşleme AmaçlarıHukuki Sebepler
Kimlik
Müşteri İşlem
Finans
 • Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satış faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Klinik’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
İletişim
 • Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
Özlük
Diğer Bilgiler
 • Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Klinik’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
SağlıkBilgileri
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Mal / hizmet satış faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Sizlerden aldığımız açık rızanız

 


5. Kişisel Verilerin Aktarılması

Klinik, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. Mal ve hizmet temin süreçlerinin gereklilikleri, tedarik zinciri yönetim süreçlerinin yönetimi gibi süreçlerinin yürütülmesi veya denetimi, dijital altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri kıldığı için işlediğimiz kişisel verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilere aktarmak durumundayız.
Yukarıdaki kişisel verileriniz işbu metinde yer alan işlenme amaçlarının yerine getirilmesi amacıyla yurtiçi veya açık rızanızın alınması kaydıyla yurt dışında bulunan aşağıdaki gruplara aktarılabilir;

 • Klinik içi faaliyetlerin sürdürülebilmesi ve devamlılığının sağlanması amacıyla hizmet alınan yurt içinde veya yurt dışında bulunan tedarikçilerle paylaşılması,;
 • Kanunen yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için yetkili kamu kurum veya kuruluşlarıyla paylaşılması


6. İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması ya da değişmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

İlgili kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; Pınartepe Mah. Avrupa Cad. No:73/1H İç Kapı No:22 Büyükçekmece adresine fiziken yazılı olarak, tarafınıza tanımlı olan güvenli elektronik imzayla veya mobil imzayla imzalanarak, KEP adresiniz vasıtasıyla Klinik’in kayıtlı elektronik posta adresi olan ersadent@gmail.com adresine e-posta göndererek veya bizlere daha önce bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle ersadent@gmail.com adresimize e- posta göndererek; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari başvuru şartlarını sağlayacak şekilde ileterek; gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz.
İlgili kişiler olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari başvuru şartlarını taşıması gerekmektedir.
Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda Klinik, talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Klinik tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Klinik Hasta Sağlık Bilgilerinin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni

 

Klinik tarafından; “Klinik Hasta Aydınlatma Metni” içerisinde detaylandırılan sağlık bilgilerimin; başta iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve mal / hizmet satış faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları olmak üzere Klinik Hasta Aydınlatma Metni’nde yer alan kapsam, sınır ve amaçlar doğrultusunda işlenmesine ve aktarılmasına rıza gösteriyorum.